اختراعات
1399/04/04 - 15:41
افتخارات
1399/04/04 - 15:39
طراحی سامانه حفاظت کاتدی مجموعه رفاهی آموزش و پرورش چادگان
طراحی سامانه حفاظت کاتدی مجموعه رفاهی آموزش و پرورش چادگان
1393/12/11 - 20:36
اجرای سامانه حفاظت کاتدی کارخانه ریسندگی فلاحتیان
اجرای سامانه حفاظت کاتدی انتقال جریان  
1393/11/20 - 14:27