حفاظت کاتدی
طراحی و اجرای سامانه حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی  بهره برداری از سامانه حفاظت کاتدی تست پوشش لوله گاز با استفاده از دستگاه +PCM ارائه خدمات آزمایشگاهی حفاظت کاتدی تهیه و تامین تجهیزات سامانه حفاظت کاتدی  طراحی واجرای سامانه ارتینگ  عملیا[...]
1393/07/01 - 11:58