اختراعات

فرآیند ایجاد خاصیت آنتی باکتریال در روغن حلشونده فلزکاری با استفاده از نانو ذرات مس

سنتز نانو آهن صفر ظرفیتی به روش شیمیایی فیزیکی