خانه بلاگ حفاظت کاتدی
حفاظت کاتدی
  • طراحی و اجرای سامانه حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی 

  • بهره برداری از سامانه حفاظت کاتدی

  • تست پوشش لوله گاز با استفاده از دستگاه +PCM

  • ارائه خدمات آزمایشگاهی حفاظت کاتدی

  • تهیه و تامین تجهیزات سامانه حفاظت کاتدی 

  • طراحی واجرای سامانه ارتینگ 

  • عملیات تعمیر ونگهداری شبکه گاز (شهری) 

  • ارزیابی و رفع عیب سیستم های حفاظت کاتدی لوله های زیر زمینی