کک

به منظور پایین آوردن مقاومت بستر آندی و یا سیستم ارتینگ از ذغال کک به عنوان پشت بند کربنی استفاده می شود.

این شرکت قادر به تامین سه نوع از مواد پشت بند کربنی (کک متالوژی ۸۰٪، کک پترولیوم ۹۰٪ و کک پترولیوم ویژه ۹۵٪) می باشد.