مارکر

در ابعاد و ضخامت های متفاوت با توجه به سفارشات تولید می گردد. (منطبق با استانداردهای موجود)

باند باکس

در ۲ نوع ۴ ترمیناله و ۸ ترمیناله با پوشش الکترواستاتیک، منطبق با استانداردهای داخلی تهیه می گردد.