مارکر

در ابعاد و ضخامت های متفاوت با توجه به سفارشات تولید می گردد.(منطبق با استانداردهای موجود)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باند باکس

در ۲ نوع ۴ ترمیناله و ۸ ترمیناله با پوشش الکترواستاتیک، منطبق با استانداردهای داخلی تهیه می گردد.