خانه بلاگ پژوهش و مهندسی معکوس
پژوهش و مهندسی معکوس

بی شک شناخت محصول و درک عوامل موثر در مشخصه های آن، اولین پیش نیاز بهبود کیفیت و نوآوری است.

در این راستا همگام صنعت صدر سپاهان، در کنار فعالیت اصلی خود (تولید روانکارهای صنعتی)، اقدام به پیاده سازی فرآیند مهندسی معکوس در زمینه تولید روانکارها نیز نموده است.

در این فرایند، کارشناسان مربوطه، مشخصات، هدف و شرایط محصول را درنظر گرفته و سعی در ساخت و تولید محصول طبق استانداردهای ملی و رایج خود دارند و نقاط مجهول و ناشناخته محصول را نیز با درایت و بررسی هــــای کارشناسی و تحقیقات پوشش می دهند.