ارت Earth

همگام صنعت صدر سپاهان در زمینه احداث چاه­ های ارت و سیستم روشنایی ایستگاه گاز نیز فعال است. در حوزه چاه ارت، این شرکت تست ­های مقاومت الکتریکی خاک را نیز انجام می ­دهد.