خانه بلاگ بهره برداری از سامانه حفاظت کاتدی:
بهره برداری از سامانه حفاظت کاتدی:

همگام صنعت صدر سپاهان همچنین در زمینه راه­ اندازی، بهره­ برداری و بازدیدهای دوره­ ای سامانه حفاظت کاتدی

به فعالیت پرداخته است.

تجهیزات مورد استفاده در این حوزه شامل هاف سل یا الکترود مرجع (Half Cell)، ولت­ متر و آمپرمتر می ­باشد.