حفاظت کاتدی

از جمله خدمات شرکت، سیستم­ های حفاظت کاتدی می­ باشد که این شرکت بصورت تخصصی و حرفه­ ای برروی کلیه

شاخه ­های این صنعت فعالیت می­ کند. عمده­ ترین خدمات قابل ارائه مربوط به این فعالیت به شرح زیر است:

  • طراحی حفاظت کاتدی لوله­ های فلزی

  • اجرای حفاظت کاتدی مخزن­ های فلزی

  •  بهره برداری از سامانه حفاظت کاتدی

  • تست پوشش لوله گاز

  • ارت Earth